نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


شرح وظایف آموزش کارکنان

 

- نیازسنجی دورههای آموزشی برای کارکنان
- تنظیم دوره های آموزشی 
- کنترل و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان
- تنظیم قراردادهای آموزشی با اساتید مربوط و پیگیری های لازم
- نظارت بر تعیین رشته و رشته های شغلی کارکنان