عمده ترین عامل فعالیت در سازمانهای آموزشی، انسان است و به همین دلیل سرمایه گذاری در انسان که با تغییر نگرش، دانش و توان او منجر به ایجاد سرمایه انسانی می­شود، حائز اهمیت ویژه است. گرچه بازده سرمایه گذاری در آموزش به سهولت قابل اندازه گیری نیست، اما در هر صورت با سرمایه گذاری در آموزش می­توان در دانش و مهارتهای افراد تغییر ایجاد کرد و زمینه را برای خلاقیت آنان فراهم آورد و احساس تعلق و احترام را در آنان بارور سازد و از این طریق فردی توانا برای پیشرفت و متعهد به خدمت پدید آورد. لذا آموزش کارکنان نه تنها یک ضرورت است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید منابعی را برایش در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد. دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان آموزشی نه تنها مشمول این قاعده کلی است که «سرمایه گذاری در نیروی انسانی علت و شرط لازم برای شکل گیری، تکوین و تکامل سرمایه فیزیکی است» ، بلکه نهادی است که محور و مدار تمام فعالیت­هایش نیروی انسانی می­باشد.
واحد آموزش کارکنان دانشگاه، در این خصوص برنامه های لازم را تهیه و تدوین نموده و همواره در جهت روزآمد نمودن آن تلاش خواهد کرد.


شرح وظایف 
- نیازسنجی دورههای آموزشی برای کارکنان
- تنظیم دوره های آموزشی 
- کنترل و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان
- تنظیم قراردادهای آموزشی با اساتید مربوط و پیگیری های لازم
- نظارت بر تعیین رشته و رشته های شغلی کارکنان