محل درج عکس      

 نام و نام خانوادگی : صدیقه میرزایی خلیل آبادی

 رتبه علمی : 

 آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 مدت تصدی : از سال 94 تاکنون

 تلفن : 33257156-034

 پست الکترونیکی : mirzaei_se@yahoo.com

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 سهراب رفیعی پور    لیسانس  از سال 83 تا 94