دوره های آموزشی نیمسال دوم 93 (فایل Pdf)

دوره های آموزشی سال 94 (فایل PDF)

 دوره های آموزشی اردیبهشت ماه  95 (فایل PDF

دوره آموزشی زندگی و ترافیک 11 خردادماه 1395 (فایل PDF)

دوره های مجازی 1395 (فایل pdf)

دوره های آموزشی نیمسال دوم 95 (فایل pdf)

دوره آموزشی ویژه کارشناسان آموزش دانشگاه (فایل PDF )

دوره آموزشی آموزش راهبری سامانه پیامکی دانشگاه (ویژه کاربران سامانه) (فایل PDF)

دوره های آموزش مجازی 1396 (فایلPDF)

دوره های آموزشی نیمسال دوم 1396 (فایل Pdf)

دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی آذرماه 96 (فایل Pdf)

دوره های توجیهی بدو خدمت در سال 96 (فایلPDF)

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند (فایل JPG)

کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی (فایل JPG )

دوره های توجیهی بدو خدمت در سال 97 (فایل PDF )

دوره های آموزشی نیمسال اول 97 (فایل  PDF )

دوره های آموزشی نیمسال دوم 97 (فایل PDF)

دوره های آموزشی سال 98 (فایل PDF)

دوره آموزشی نقش ارتباط موثردر پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی (فایل PDF)

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل ( فایل JPG)

دوره های آموزشی آبان ماه 98 ( فایل PDF)

دوره های آموزشی مجازی نیمسال دوم 98 (فایل PDF )

آموزش مهارت های ICDL  (فایل PDF )